Izrada akata o proceni rizika katastrofa i izrada planova zaštite i spasavanja

Komapnija TE GROUP poseduje i Rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova za Procenu rizika katastrofa i izradu planova zaštite i spasavanja, kao i za izradu Planova od udesa.

Pored Rešenja MUP-a, za izradu, posedujemo i Rešenje za obuku kandidata , tj izvođenje pripremne nastave za polaganje ovog Stručnog ispita.

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama “Službeni glasnik RS”, broj 87 od 13. novembra 2018. godine., reguliše ovu oblast, i nalaže izradu ove procene rizika.

U skladu sa Zakonom, sledeći subjekti moraju da izrade Procenu rizika:

  1. Republika Srbija;
  2. Autonomna pokrajina;
  3. Lokalne samouprave;
  4. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja);
  5. Privredna društva;
  6. Zdravstvene ustanove (izuzev apoteka);
  7. Predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava;
  8. Ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici;
  9. Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta;
  10. Pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja.