Obuka za izradu procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja